Formularz Zgłoszeniowy - NaprawiaMY z Veolią

| Wznów poprzednio zapisany formularz
Dokończ Później

Aby dokończyć ten formularz później, prosimy o podanie adresu email oraz hasła.
Przekazując film wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku utrwalonego na przesłanym filmie. przez Fundację Ashoka Polska w celu promocji Konkursu na stronach: naprawiamyzveolia.pl; https://www.facebook.com/Ashokawpolsce/; https://www.facebook.com/VeoliaPL/, zgodnie z [art. 6 ust. 1 lit. a / art. 9 ust. 2 lit. a] ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Wnioskodawca wraz ze zgłoszeniem Wniosku potwierdza, że dostarczona przez niego praca jest wynikiem jego twórczości oraz że przysługują mu prawa autorskie do pracy w pełnym zakresie. Organizator zastrzega sobie subiektywne prawo do odrzucenia zgłoszeń, które mogą być dyskryminujące lub naruszające prawa człowieka oraz takich, które uzna za  naruszające prawa autorskie innych osób. Wnioskodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich, jak również zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód Organizatora powstałych z tego tytułu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Wnioskodawcy.

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. b, oraz Regulaminem konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu przeprowadzenia procedury konkursowej oraz wyboru Laureatów i Finalistów i będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia jej realizacji.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego z siedzibą w Warszawie (04 - 386) przy ul. Paca 40. Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Konkursu NaprawiaMY z Veolią.
1. Dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu z osobami i organizacjami, które uczestniczą w Konkursie.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu.
3. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane w celach kontaktowych w sprawie nowych inicjatyw.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie.
5. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby prowadzenia naszej działalności statutowej, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z Inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem: mciesielskaploszaj@ashoka.org.
Zgłaszając się do Konkursu Podmiot Wnioskujący zobowiązuje się udziału we wszystkich działaniach oferowanych finalistom i finalistkom oraz laureatom i laureatkom Konkursu, w tym w dwudniowych warsztatach 25.06-26.06 w Łodzi, trzech spotkaniach on-line, a także gali podsumowującej program.  


Optional Additional Fields - DO NOT DELETE
The fields below can be dragged up and used in your form if helpful

Else they can be left alone and will remain hidden.

Do not repurpose these fields for unrelated / new purposes - create a new field instead!

These fields are already 'mapped' to the corresponding fields on the campaign member in salesforce which makes everything easier and faster.  

System Fields - NEVER EVER DELETE THESE
Required Fields
if you delete these fields, things will break, and you may need to rebuild your form. 

dont say we didnt warn you!

this value is used in event campaign member status mapping. we can update the variable values in build - do not need to go into the connector anymore!  use \u0020 for spaces
Optional Fields
if you delete these fields, things may break, and you may need to rebuild your form. 

dont say we didnt warn you!
Dotmailer Address Book SFDC ID


NOT SFDC ID - THE DOTMAILER ID
dotmailer campaigns used for confirmation must be set as triggered campaigns, and must not contain social share / forward links (and a few other types).  See here for more details.
Przesyłając ten formularz, potwierdzasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane poza obszarem EOG zgodnie z opisem w Polityce prywatności.